Υπηρεσίες

Παρεχόμενες

Υπηρεσίες

 • Προληπτική οδοντιατρική (καθαρισμός, φθορίωση sealants κλπ)
 • Επανορθωτική οδοντιατρική (εμφράξεις)
 • Ενδοδοντικές θεραπείες
 • Προσθετική ακίνητη και κινητή (γέφυρες, οδοντοστοιχίες κλπ)
 • Περιοδοντολογία (ουλίτιδες, νόσοι του περιοδοντίου, τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων και μεμβρανών ιστικής αναγέννησης κλπ.)
 • Αντιμετώπιση δυσλειτουργικών προβλημάτων κροταφογναθικών διαρθρώσεων (αγκύλωση, τριγμός, επώδυνο σύνδρομο, εξαρθρώσεις κλπ). Στο ιατρείο μας λειτουργεί φυσιοθεραπευτικό τμήμα, όπου παράλληλα με την οδοντιατρική προσέγγιση, αντιμετωπίζονται τα πιο πάνω προβλήματα με τη χρήση φυσιοθεραπευτικών υπερήχων, μικροκυμάτων αλλά και ασκήσεων χαλάρωσης των μυών του στοματογναθικού συστήματος.
 • Ψυχογενείς προσωπαλγίες (άτυπη οδονταλγία, καυσαλγία στόματος, γλωσσοδυνία, ιδιοπαθής προσωπαλγία, αρθρομυαλγία προσώπου κλπ.)
 • Νευραλγία τριδύμου νεύρου, γλωσσοφαρυγγική νευραλγία κλπ.
 • Εξωστοματικές προσθέσεις
 • Οδοντιατρικοί ασθενείς με ειδικές ανάγκες.
 • Ακτινογραφικό τμήμα ( ψηφιακές πανοραμικές ακτινογραφίες, ψηφιακές ενδοστοματικές ακτινογραφίες κλπ)

Χειρουργικές

Επεμβάσεις

 • Οδοντοφατνιακή Χειρουργική με χρήση διοδικού LASER
 • Τοποθέτηση εμφυτευμάτων
 • Χειρουργικές μέθοδοι ανάπλασης ελλειμμάτων του οστού και των μαλακών ιστών για τοποθέτηση εμφυτευμάτων
 • Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστων φρονιμιτών
 • Εξαγωγή δοντιών
 • Χειρουργική αφαίρεση κύστεων των γνάθων
 • Χειρουργική αφαίρεση καλοηθών όγκων των γνάθων
 • Χειρουργική αφαίρεση καλοηθών όγκων των μαλακών μορίων του στόματος
 • Λήψη βιοψιών
 • Πλαστική, για σύγκλειση επικοινωνίας του ιγμορείου με το στόμα
 • Χειρουργική ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου για τοποθέτηση εμφυτευμάτων
 • Χειρουργική διάνοιξη αποστημάτων στην περιοχή του στόματος και του προσώπου
 • Χειρουργική αντιμετώπιση τραυμάτων των δοντιών και των μαλακών ιστών του στόματος
 • Χειρουργική αποκάλυψη έγκλειστων δοντιών για ορθοδοντική θεραπεία
 • Προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του στόματος
 • Ακροριζεκτομές
 • Εκτομές βραχέων χαλινών
 • Ουλοπλαστικές επεμβάσεις
shape-2.2